วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ความละเอียดถูกต้องของกล้องถ่ายภาพทางอากาศดิจิทัล

____ความละเอียดถูกต้องของกล้องถ่ายภาพทางอากาศดิจิทัลในการทำแผนที่อาจประเมินจากความละเอียดจุดภาพเป็นสำคัญ (Ref: Cramer M. (2009) : Digital Camera Calibration, Eurpean Spatial Data Research, official publication No.55) ทั้งนี้กล้องถ่ายภาพทางอากาศดิจิทัลต้องมีคุณภาพ mapping-grade camera แต่เดิมความละเอียดถูกต้องของแผนที่ที่ได้จากภาพถ่ายทางอากาศขึ้นอยู่กับมาตราส่วนภาพถ่ายสำหรับทางราบ ส่วนทางดิ่งมักใช้ 5/1000 ของความสูงบินจากพื้นดินเฉลี่ย
____ความละเอียดถูกต้องของกล้องถ่ายภาพทางอากาศดิจิทัลในการทำแผนที่อาจประเมินจากความละเอียดจุดภาพเป็นสำคัญ คงเป็นเพราะ Fiele-of-View ของกล้องดิจิทัลหลายมาก จาก 34 องศา เช่น DIMACS ถึง 120 องศา เช่น Trimble AICx2
___ดังนั้นผู้เขียนจึงพล็อตความสัมพันธ์ของ GSD-mapping accuracy และ map-scale ไว้อ่านดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: