วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การทำแผนที่ด้วยอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ

เอกสารประกอบการบรรยาย
การสัมมนาเรื่อง การทำแผนที่ด้วยอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ
Seminar on Small Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for Mapping
โดยความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรมที่ดิน
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พศ. 2555
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรังวัดและทำแผนที่ ถ.แจ้งวัฒนะ, ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

1) การทำแผนที่และข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับชนิดเบา Mapping and Geodata Survey using light-weight UAV
2) ซอฟต์แวร์ออนไลน์วางแผนการบิน (UAV Flight Planning)
3) สนามทดสอบการทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
4) ข้อบังคับและกฏหมายคมนาคมและขนส่งทางอากาศ และการปฏิบัติงานด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เปิดโลกวิศวกรรมสำรวจ

การนำเสนอต่อนิสิตชั้้นเรียน Exploring Engineering World หัวข้อ Survey Engineering เมื่อ 23 สิงหาคม 2555 ครั้บ