วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

GPU กับงานประมวลผลภูมิสารสนเทศ

ขอบคุณดร.ฮอนด้า(AIT) ดร.ภุชงค์ (KU) และ ศาสตราจารย์ อาโอกิ (Tokyo Univ.) จัดฝึกอบรม
Joint International Workshop on HPC for Natural Disaster Simulation and GPU computing
Dr. Putchong Uthayopas, Head of computer engineering, Kasetsart University
Prof. Aoki Takayuki, GSIC, Tokyo Institute of Technology
Prof. Honda Kiyoshi, IDEAS Chubu University

27 June 2011: Presentation Session
28 June 2011: GPU Tutorial Session

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รหัสมาตรฐานการแปลงพื้นหลักฐานและการฉายแผนที่

ในบ้านเรา รหัสมาตรฐานการแปลงพื้นหลักฐานและการฉายแผนที่ ที่ต้องใช้บ่อย ผมทบทวนให้ดูดังนี้
มาตรฐานรหัสพื้นหลักฐานแผนที่ (map datum) และการฉายแผนที่ (map projection) ตามมาตรฐาน European Petroleum Survey Group (EPSG) ปัจจุบันชื่อว่าThe OGP Surveying and Positioning Committee มาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับมาตรฐานานาชาติ ISO และมาตรฐานวิชาชีพ OGC
พื้นหลักฐานระบบพิกัดและการฉายแผนที่รหัสมาตรฐาน
WGS84Geographic Coord.Sys.EPSG:4326
WGS84UTM Zone 47NEPSG:32647
WGS84UTM Zone 48NEPSG:32648
IndianDatum1975Geographic Coord.Sys.EPSG:4240
IndianDatum1975UTM Zone 47NEPSG:24047
IndianDatum1975UTM Zone 48NEPSG:24048

*** ข้อสังเกตและข้อควรระวัง พืนหลักฐาน IndianDatum1975 กำหนดขนาดของทรงรีโลกและพารามิเตอร์ต่างๆชัดเจน แต่!!!ไม่รวมถึงพารามิเตอร์การแปลงพื้นหลักฐาน ผู้ใช้จะต้องเลือกใช้เอง , สรุปสั้นๆ ไม่มี "ตัวเลข" มาตรฐานพารามิเตอร์การแปลงพื้นหลักฐานะครับ แต่มีชื่อฟิลด์ให้ใช้ครับ เช่น มักจะเรียกว่า TOWGS84 ครับ ***

กรณีพื้นที่ศึกษาของท่านอยู่ในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากประเทศไทย ท่านสามารถตรวจสอบรหัส CRS ได้ที่ http://www.epsg.org/ or http://spatialreference.org/?

การแปลงพื้นหลักฐานและการฉายแผนที่ด้วย FOSS4G

มาตรฐานการแปลงพื้นหลักฐานและการฉายแผนที่ เป็นเรื่องสำคัญและยังสร้างความสับสนกับวงการแผนที่ไทย โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่โดยธรรมชาติไม่ได้บรรจุพารามิเตอร์การแปลงที่ประเทศต้องใช้ΔX= -206 m., ΔY=-837 m., ΔZ=-295 m.
โชดดีที่ซอฟต์แวร์ไลบรารี่ proj4 มีความสดวกนี้รองรับ ซึ่งมีการเรียกใช้ในซอฟต์แวร์ gdalwarp สำหรับการแปลงแผนที่ภาพ และ ogr2ogr สำหรับการแปลงเวกเตอร์

ก่อนทำการแปลงพื้นหลักฐานและการฉาย ผู้ใช้ต้องเตรียมไฟล์สั้นที่เป็นนิยามพื้นหลักฐานและการฉายดังตารางนี้

----------------------------------------------------------------------
ชื่อไฟล์ - พื้นหลักฐาน - นิยามของพื้นหลักฐานและการฉาย
----------------------------------------------------------------------
ThaiInd1975.pj4
พื้นหลักฐานอินเดียน 1975และระบบพิกัดยีออเดติกส์
+proj=lonlat +ellps=evrst30 +towgs84=206,837,295
----------------------------------------------------------------------
ThaiInd1975_utm47.pj4
พื้นหลักฐานอินเดียน 1975และการฉายระบบพิกัดยูทีเอ็มโซน47
+proj=tmerc +ellps=evrst30 +lon_0=99 +x_0=500000 +k=0.9996 +towgs84=206,837,295
----------------------------------------------------------------------
ThaiInd1975_utm48.pj4
พื้นหลักฐานอินเดียน 1975 และการฉายระบบพิกัดยูทีเอ็มโซน48
+proj=tmerc +ellps=evrst30 +lon_0=105 +x_0=500000 +k=0.9996 +towgs84=206,837,295
----------------------------------------------------------------------

+++ตัวอย่างสำหรับการฉายแผนที่ภาพแรสเตอร์ ด้วยยูทิลิตี้ gdalwarp ในการแปลงภาพจากพื้นหลักฐานอินเดียน 1975 ระบพิกัดยูทีเอ็มโซน 47 ให้เป็นแผนที่ภาพใหม่ที่ระบบพิกัดอ้างอิงบนพื้นหลักฐาน WGS84 และให้ระบบพิกัดเป็นค่าพิกัดยีออเดติกส์ (ระบบพิกัดภูมิศาสตร์) เพื่อเตรียมไปซ้อนทับบน Google Earth

gdalwarp -s_srs “ThaiInd75_utm47.pj4” -t_srs epsg:4326 ortho_id75utm47.tif ortho_geo_wgs84.tif

+++ มีข้อมูลเวกเตอร์ในระบบพื้นหลักฐานอินเดียน 1975 ฉายด้วยระบบพิกัดยูทีเอ็มโซน 47 ต้องการแปลงให้เป็นพื้นหลักฐาน WGS84 และให้ระบบค่าพิกัดเป็นค่าพิกัดยีออเดติกส์ (ภูมิศาสตร์) สำหรับนำไปใช้งานบน Google Earth

ogr2ogr –f “KML” -t_srs EPSG:4326 -s_srs “ThaiInd1975_utm47.pj4” province_geo_wgs84.kml province_id75utm47.shp