วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การแปลงพื้นหลักฐานและการฉายแผนที่ด้วย FOSS4G

มาตรฐานการแปลงพื้นหลักฐานและการฉายแผนที่ เป็นเรื่องสำคัญและยังสร้างความสับสนกับวงการแผนที่ไทย โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่โดยธรรมชาติไม่ได้บรรจุพารามิเตอร์การแปลงที่ประเทศต้องใช้ΔX= -206 m., ΔY=-837 m., ΔZ=-295 m.
โชดดีที่ซอฟต์แวร์ไลบรารี่ proj4 มีความสดวกนี้รองรับ ซึ่งมีการเรียกใช้ในซอฟต์แวร์ gdalwarp สำหรับการแปลงแผนที่ภาพ และ ogr2ogr สำหรับการแปลงเวกเตอร์

ก่อนทำการแปลงพื้นหลักฐานและการฉาย ผู้ใช้ต้องเตรียมไฟล์สั้นที่เป็นนิยามพื้นหลักฐานและการฉายดังตารางนี้

----------------------------------------------------------------------
ชื่อไฟล์ - พื้นหลักฐาน - นิยามของพื้นหลักฐานและการฉาย
----------------------------------------------------------------------
ThaiInd1975.pj4
พื้นหลักฐานอินเดียน 1975และระบบพิกัดยีออเดติกส์
+proj=lonlat +ellps=evrst30 +towgs84=206,837,295
----------------------------------------------------------------------
ThaiInd1975_utm47.pj4
พื้นหลักฐานอินเดียน 1975และการฉายระบบพิกัดยูทีเอ็มโซน47
+proj=tmerc +ellps=evrst30 +lon_0=99 +x_0=500000 +k=0.9996 +towgs84=206,837,295
----------------------------------------------------------------------
ThaiInd1975_utm48.pj4
พื้นหลักฐานอินเดียน 1975 และการฉายระบบพิกัดยูทีเอ็มโซน48
+proj=tmerc +ellps=evrst30 +lon_0=105 +x_0=500000 +k=0.9996 +towgs84=206,837,295
----------------------------------------------------------------------

+++ตัวอย่างสำหรับการฉายแผนที่ภาพแรสเตอร์ ด้วยยูทิลิตี้ gdalwarp ในการแปลงภาพจากพื้นหลักฐานอินเดียน 1975 ระบพิกัดยูทีเอ็มโซน 47 ให้เป็นแผนที่ภาพใหม่ที่ระบบพิกัดอ้างอิงบนพื้นหลักฐาน WGS84 และให้ระบบพิกัดเป็นค่าพิกัดยีออเดติกส์ (ระบบพิกัดภูมิศาสตร์) เพื่อเตรียมไปซ้อนทับบน Google Earth

gdalwarp -s_srs “ThaiInd75_utm47.pj4” -t_srs epsg:4326 ortho_id75utm47.tif ortho_geo_wgs84.tif

+++ มีข้อมูลเวกเตอร์ในระบบพื้นหลักฐานอินเดียน 1975 ฉายด้วยระบบพิกัดยูทีเอ็มโซน 47 ต้องการแปลงให้เป็นพื้นหลักฐาน WGS84 และให้ระบบค่าพิกัดเป็นค่าพิกัดยีออเดติกส์ (ภูมิศาสตร์) สำหรับนำไปใช้งานบน Google Earth

ogr2ogr –f “KML” -t_srs EPSG:4326 -s_srs “ThaiInd1975_utm47.pj4” province_geo_wgs84.kml province_id75utm47.shp

ไม่มีความคิดเห็น: