วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีไลดาร์หรือเลเซอร์สแกนเนอร์

เทคโนโลยีไลดาร์หรือเลเซอร์สแกนเนอร์เป็นการสำรวจรังวัดภูมิประเทศด้วยอากาศยานติดตั้งระบบกำหนดตำแหน่ง GPS/IMU ความละเอียดถูกต้องสูงพร้อมกับระบบเลเซอร์สแกนเนอร์ชนิดกวาด ทำให้ได้ข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศทั้ง Digital Elevation Model :DEM และ Digital Surface Model:DSM
ตัวอย่างภาพของ DEM และ DSM บริเวณสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ข้อมูลจากไลดาร์เป็นข้อมูลสำคัญมากสำหรับการวางแผนป้องกันภัยน้ำท่วม การระบายน้ำ การบรรเทาสาธารณภัย ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติ FEMA ของสหรัฐอเมริกา กำหนดให้เป็นวิธีหลักในการศึกษา จัดทำ แผนที่ขอบเขตเสียงภัยน้ำท่วม Flood Hazard Boundary Maps (FHBMs) และแผนทีอัตราค่าประกันภัยน้ำท่วม (Flood Insurance Rate Maps : FIRMs)
รายละเอียดด้านเทคนิคและการประประมวลอ่านได้จากเอกสารคำสอนนี้

ไม่มีความคิดเห็น: