วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การแปลงค่าพิกัดเพื่อเปลี่ยนพื้นหลักฐานโดยใข้ cs2cs

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในชุดซอฟต์แวร์ fwtools มีซอฟต์แวร์โมดูลที่น่าสนใจมากอยู่ 2 โมดูลที่เป็นประโยชน์ในการแปลงค่าพิกัดตามรูปแบบเส้นโครงแผนที่ และการแปลงพิกัดเพื่อเปลี่ยนพื้นหลักฐาน
การแปลงพิกัดเพื่อเปลี่ยนพื้นหลักฐาน จะต้องระบุค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการแปลง (Transformation) ค่าพิกัดจากพื้นหลักฐาน WGS 84 (World Geodetic System 1984) ไปเป็นพื้นหลักฐาน อินเดียน พ.ศ. 2518 หรือ Indian Datum 1975 ที่ใช้พารามิเตอร์จากรูปทรงรี Everest 1969 ตามประกาศของกรมแผนที่ทหาร คือ ΔX=206 เมตร, ΔY=837 เมตร,ΔZ=295 เมตร

การแปลงพิกัดจากพื้นหลักฐาน WGS84 ไปเป็นพิกัดบนพื้นหลักฐาน อินเดียน พ.ศ. 2518
C:\Program Files\FWTools1.3.2>cs2cs +proj=latlong +ellps=WGS84 +towgs84=-206,-837,-295 +to +proj=latlong +ellps=evrst69 -v
# ---- From Coordinate System ----
#Lat/long (Geodetic)
#
# +proj=latlong +ellps=WGS84 +towgs84=-206,-837,-295
# ---- To Coordinate System ----
#Lat/long (Geodetic)
#
# +proj=latlong +ellps=evrst69
99.0 14.0
99d0'11.145"E 13d59'54.142"N -11.607


กลับกันหากต้องการแปลง การแปลงพิกัดจากพื้นหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ไปเป็นพิกัดบนพื้นหลักฐาน WGS84 ทำได้ดังนี้
C:\Program Files\FWTools1.3.2>cs2cs +proj=latlong +ellps=evrst69 +towgs84=-206
,-837,-295 +to +proj=latlong +ellps=WGS84 -v
# ---- From Coordinate System ----
#Lat/long (Geodetic)
#
# +proj=latlong +ellps=evrst69 +towgs84=-206,-837,-295
# ---- To Coordinate System ----
#Lat/long (Geodetic)
#
# +proj=latlong +ellps=WGS84
99.0 14.0
99d0'11.146"E 13d59'59.738"N -1672.848

ไม่มีความคิดเห็น: