วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (อีกแล้ว)

ในชุดซอฟต์แวร์ fwtools มีซอฟต์แวร์โมดูลที่น่าสนใจมากอยู่ 2 โมดูลที่เป็นประโยชน์ในการแปลงค่าพิกัดตามรูปแบบเส้นโครงแผนที่ และการแปลงพิกัดเพื่อเปลี่ยนพื้นหลักฐาน

กรณีต้องการแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ บนพื้นหลักฐาน WGS84 ให้เป็นระบบพิกัดยูทีเอ็ม (universal transverse mercator :UTM) สำหรับโซน 47 หรือ 48 ตามลำดับในตัวอย่างนี้
C:\Program Files\FWTools1.3.2>proj +proj=utm +zone=47 -v
#Universal Transverse Mercator (UTM)
# Cyl, Sph
# zone= south
# +proj=utm +zone=48 +ellps=WGS84
99.0 14.0
500000.00 1547726.31

C:\Program Files\FWTools1.3.2>proj +proj=utm +zone=48 -v
105 16
500000.00 1768935.38

กรณีมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์แล้วต้องการทราบสเกลแฟคเตอร์ (scale factor) การบิดเบี้ยว (distortion) ของเส้นโครงแผนที่ ให้ใช้ตัวเลือก –S จะแสดงผลลัพธ์ h, k, s, omega, a, b
C:\Program Files\FWTools1.3.2>proj +proj=utm +zone=47 -v -S
#Universal Transverse Mercator (UTM)
# Cyl, Sph
# zone= south
# +proj=utm +zone=47 +ellps=WGS84
99 0
500000.00 0.00 <0.9996 0.9996 0.9992 0 0.9996 0.9996>
101 14
716020.56 1548638.69 <1.00018 1.00018 1.00035 1.70724e-006 1.00018 1.
00018>

ไม่มีความคิดเห็น: