วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

วิทยาการใหม่ในการรังวัดด้วยภาพ

ในทศวรรษใหม่นี้ผมคิดว่าศาสตร์การรังวัดด้วยภาพ Photogrammetry คงจะไปต่อ โดยเฉพาะ
1) Oblique Photogramemtry การรังวัดด้วยภาพถ่ายเฉียง เช่น Pictometry ที่ http://www.pictometry.com/home/home.shtml
2) UAV Photogrammetry การรังว้ดด้วยภาพจากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Unmanned Aerial Vehical ที่ ETH Zurich ของ Prof.Gruen
3) Spherical Photogrammetry การรังวัดจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องรอบทิศ ตัวอย่างเช่น http://cipa.icomos.org/text%20files/KYOTO/58-1.pdf

ไม่มีความคิดเห็น: